01506 653327 & 01506 654124 

198. Thai Fried Rice